Intellectual Property Protection

Tầm quan trọng của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp

Vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ Đối với hoạt động thương mại : Những hạn chế trong bảo hộ quyền SHTT có thể bóp méo nền thương mại của một quốc gia. Một quốc gia có hệ thống bảo hộ yếu (về bản quyền) sẽ tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp,[…]